Gooi-Noord

Algemene Leden Vergadering G&B afd. Gooi-Noord 12 april 2022

AGENDA                                                                                                                                                                               

1. Welkom en mededelingen

2. Notulen ALV 2020 en 2021 n.a.v. de ALV Bestuurstafel

3. Jaarverslag 2021   

4.  Financiën

 • 4a.Baten en lasten 2021, Balans 2022
 • 4b.Begroting 2022                                                                                                                                                            
 • 4c.Verslag van de Financiële Commissie 2021

4d.Benoeming Financiële Commissie 2022. Mevr. J.J.M. Karssen en 1 lid nieuw te benoemen 

5.  Mutaties Bestuur en Commissies                                                                                                      

5a. Bestuur.          2e secretaris   Charlotte Abma is aftredend en is niet herkiesbaar

5b. Commissies     

 • Excursiecommissie:  Karen van Breemen is afgetreden als lid van de commissie 
 • Lezingencommissie: Yvonne Janssen is aftredend als voorzitter van de commissie en wordt voorgesteld her te benoemen 
 • Lezingencommissie: Charlotte Abma wordt voorgesteld te benoemen als lid van de commissie     
 • Voorjaarsmarkt:         Guud Bos is afgetreden als lid van de commissie
 • Bloemschikken:         Gonnie Gerritsen is afgetreden als coördinator
 • Bloemschikken:         Tiny Ruys wordt voorgesteld te benoemen als coördinator     

5c. Vacatures

 • Vice voorzitter
 • Bestuursleden
 • P.R. functionaris    
 • Commissielid Lezingen
 • Commissielid Open Tuinen 
 • Commissielid Voorjaarsmarkt 
 • Commissielid Plantenkringen en Plantenruilbeurs
 • Commissieleden cursussen en workshops

6.   Wat verder ter tafel komt

7.   Rondvraag en sluiting