Gooi-Noord

 KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR TUIN EN PLANTKUNDE  KMTP/  GROEI&BLOEI

JAARVERSLAG  2019 van de afdeling Gooi-Noord

Ook dit jaar draaiden wij, zoals altijd goed. Het aanbod van de activiteiten was groot en gevarieerd.

Een nieuwe activiteit dit jaar was de Voorjaarsmiddag in Fortwerk IV in Bussum.

Veel nieuwe leden mochten wij verwelkomen, maar helaas waren er ook weer de nodige opzeggingen.

Het ledental van Gooi-Noord eind 2019 bedroeg  401.

 

ALGEMENE  LEDEN VERGADERING

Gooi-Noord                                                                                                                                                  

De Algemene Leden Vergadering werd gehouden op 26 maart 2019. De vergadering keurde de notulen van de ALV van 20 februari 2018 en het jaarverslag over 2018 goed. Na voorlezing van het verslag van de Financiële commissie werd door de vergadering aan de Penningmeester en daarmee aan het Bestuur, décharge verleend voor het beleid over 2018 en werd de begroting  voor 2019 goedgekeurd.

Francine Huese stopte met haar functie als lid van het Bestuur.

In de Excursiecommissie werd Francine Huese herbenoemd als voorzitter en werden

Karen van Breemen en Maryse van der Feltz benoemd als lid van deze commissie.

Charlot Abma werd herkozen als lid van de commissie Tuincafé.

Nanon Varekamp werd benoemd als lid van de commissie Open Tuinen.

Julia van Otterloo heeft haar functie in deze commissie verlengd.

 

Na de pauze gaven Janneke Karssen en Inger Kirchner een fotopresentatie over de meerdaagse

reis naar Normandië, die in 2018 door onze afdeling werd gemaakt.

 

 

ACTIVITEITEN

Excursies:   In februari werd het programma voor 2019 gepresenteerd en werd teruggekeken op de meerdaagse reis naar Normandie in 2018. De dagexcursie naar België kon helaas niet doorgaan

wegens niet voldoende aanmeldingen. De dagexcursies naar Drenthe, Noord Limburg en Doorn

waren succesvol. De meerdaagse reis naar Sleeswijk Holstein was weer een heel mooie reis.

Dank   aan   Francine Huese,  Liz Bickerstaffe, Hilde Koot, Karen van Bremen en Maryse van der Feltz,

met assistentie van Tiny en Teun Spooren.

Het droevige bericht bereikte ons dat op 6 juli Francine Huese is overleden. We zijn haar bijzonder veel dank verschuldigd voor het vele werk, dat zij als zeer gewaardeerd lid van de Excursiecommissie, gedurende vele jaren voor onze afdeling, heeft gedaan.

Lezingen: De lezing van januari moest vanwege het slechte winterweer worden afgezegd.

In februari was er een lezing over bollen, knollen en wortelstokken. In oktober de lezing

“Tuinieren met onkruid” en in november de lezing “Onze tuin en klimaatverandering”.

Alle lezingen werden goed bezocht. Dank aan Yvonne Janssen,  Garmt Koopmans en Wil Boxem.

Plantenkringen: Dit jaar nog steeds 4 actieve plantenkringen. Eén plantenkring gaat stoppen.

In november was de jaarlijkse bijeenkomst. Dank aan Janneke Karssen, Julia van Otterloo en Hilde Koot.

Plantenruilbeurs: Deze werd 2x gehouden in het Wellantcollege. De ruilbeurs in september werd

gehouden in de  kas van de nieuw gebouwde school. Dank aan Janneke Karssen, Julia van Otterloo en Hilde Koot.

Open TuinenWeekend:  Het was weer een geslaagd weekend. Er kwamen veel bezoekers op af.

In het kader van de Nationale Tuinweek met het thema “De Levende Tuin”, organiseerden wij een extra Open Tuinen dag met twee tuinen waar de natuur meer zijn gang mag gaan. Ondanks het slechte weer was deze dag bijzonder succesvol. Er werd een mooi artikel met grote foto geplaatst in de pers. Dank aan Julia van Otterloo, Corry van der Wardt, Nanon Varekamp en Nico Buijs.

Groenmarkt: Ook dit jaar organiseerden wij de Groenmarkt in het Winkelcentrum Oostermeent in Huizen. Er waren 6 deelnemende handelaren. Wij stonden er weer met onze mooie promotiestand.

Wij hebben weer een kinderworkshop gehouden. Dank aan Guud Bos en Carla van der Heijden.

Tuincafé: In mei hielden wij ons Tuincafé in Bellevue in Blaricum, met voorafgaand zeer interessante rondleidingen in de Heemtuin Blaricum en de Bijenschans Blaricum.

In september waren wij in Jan Tabak met voorafgaand een leerzame rondleiding over de

Oude Begraafplaats in Bussum. Dank aan Charlotte Abma en Carla van der Heijden.

Nationale Tuinweek: Geen andere invulling dan de Open Tuinen.

Cursus Bloemschikken:  Er zijn 8 lessen bloemschikken georganiseerd. Deze lessen  werden weer gegeven door docent Dhr. Co Amesz. Dank aan Gonnie Gerritsen die dit jaar al 35 jaar de cursus begeleidt. Wij hebben Gonnie verrast met bloemen. En met taart en “bubbels” voor alle cursisten.

Voorjaarsmiddag. In 2018 stond voor de laatste keer de Grote Avond op het programma.

Hiervoor in de plaats hebben wij een Voorjaarsmiddag georganiseerd in het sfeervolle Fortwerk IV.

Wij hebben gekozen deze activiteit op zaterdagmiddag te organiseren, om zoveel mogelijk van onze leden de gelegenheid te geven deel te nemen. Uit het aanbod van 2 lezingen, een demonstratie Bloemschikken en een demonstratie/workshop Eetbare Bloemen, konden de deelnemers kiezen om aan twee van deze activiteiten deel te nemen. De activiteiten werden gegeven in de kazemat en de mooie loods van het Fortwerk. De bloemstukken werden na afloop van de middag verloot onder de aanwezigen.

Helaas moest de spreker van de geplande lezing op het allerlaatste moment wegens ziekte afzeggen.

Redders in de nood waren voor ons Guud Bos, die ad hoc een fotopresentatie over de aanleg

van een tuin, gedaan door haar bedrijf, wist te geven en René Bos met een zeer interessante presentatie over de wilde bijenstand. Beide presentaties werden met veel enthousiasme gevolgd.

Wij zijn hen beiden zeer dankbaar.

 

Convo: Onze mooie Convo met informatie over al onze activiteiten is weer veschenen in het voorjaar en najaar. Dank aan Janneke Karssen en Julia van Otterloo.

Website en digitale nieuwsbrief: De vernieuwde website en de digitale nieuwsbrief werden weer onderhouden door Julia van Otterloo en Janneke Karssen. Zij hebben beiden in het najaar de cursusssen gevolgd, die door de KMTP voor alle webmasters werden georganiseerd.

Gardenista: Met een groep van ongeveer 50 mensen is er een bezoek gebracht aan Gardenista.

Gardenista is een groot Groenevenement dat in 2019 door Groei & Bloei voor de eerste maal werd georganiseerd in Kasteel Ophemert. Ook vanuit de  Plantenkringen heeft men Gardenista bezocht.

 

RAYON

Wij hebben als Bestuur alle vergaderingen, die door ons  Rayon werden gehouden, bijgewoond.

KMTP

Wij waren als Bestuur vertegenwoordigd op beide Algemene Vergaderingen van de KMTP landelijk. Deze vergaderingen werden gehouden in Amsterdam en Amersfoort.

Wij hebben deelgenomen aan de Inspiratiedag voor de Nationale Tuinweek in Ede.

 

TEN SLOTTE                                         

De Bestuursvergaderingen en Commissievergaderingen zijn altijd constructief en in goede harmonie verlopen. Er wordt elk jaar weer veel werk verzet door de diverse commissies en het bestuur van de afdeling Gooi-Noord. Een mooi gegeven waar we heel verheugd over zijn.

 

 

 

 

 

Maart 2020