Gooi-Noord

ALV AFGELAST i.v.m. aangescherpte maatregelen rond het Coronavirus

We zullen de vergadering opnieuw inplannen op een later tijdstip.

                                                                                                      Het Bestuur.

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING van de KMTP Groei & Bloei afd. Gooi-Noord.

De maatregelen genomen door de regering om de gevolgen van het Coronavirus 

zoveel mogelijk te beperken, heeft ook ons doen nadenken over het wel of niet doorgaan 

van onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op dinsdag 17 maart 2020 in de Wilhelminakerk te Bussum.

Kijkend naar het aantal leden dat in voorgaande jaren op de vergaderingen aanwezig was,

hebben wij het besluit genomen de vergadering formeel door te laten gaan.

Het Bestuur zal aanwezig zijn.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben en zult u zelf niet aanwezig zijn op de vergadering, 

dan kunt u deze indienen bij de secretaris. 

Per email: wencvanderheijden(at)planet.nl of schriftelijk aan 

C. van der Heijden, Nieuwe Bussummerweg 85, 1272 CE Huizen.

 

De presentatie over de wilde bijen, die na afloop van de vergadering gegeven zou worden door 

René Bos, zal niet doorgaan. Wij hopen deze in het najaar op ons programma te zetten.

 

AGENDA

1. Welkom en mededelingen

2. Notulen ALV 26-03-2019

3. Jaarverslag 2019

4. Financiën

 • 4a.  Baten en lasten 2019, Balans 2019,
 • 4b.  Verslag van de Financiële Commissie,
 • 4c.  Begroting 2020,
 • 4d.  Benoeming Financiële Commissie 2020. Nanon Varekamp en 1 lid nieuw te benoemen.

5. Mutaties Bestuur en Commissies

5a. Bestuur:     

 • Andrea Thomas is aftredend als voorzitter en is niet herkiesbaar.
 • Carla van der Heijden is aftredend als secretaris en wordt voorgesteld her te benoemen.  

 5b. Commissies                                                                             

 • Excursiecommissie:  Voorgesteld wordt om Liz Bickerstaffe her te benoemen als lid   van de commissie. 
 • Excursiecommissie:   Voorgesteld wordt om Hilde Koot her te benoemen als lid van   de commissie. 
 •  Excursiecommissie:  Voorgesteld wordt om Teun Spooren te benoemen als lid van   de commissie. 
 •  Open Tuinen commissie: Corry van der Wardt is aftredend en stelt zich niet  herkiesbaar. 
 •  Groenmarkt:                Voorgesteld wordt om Guud Bos her te benoemen als lid   van    de   commissie. 
 •  Lezingen:                    Voorgesteld wordt om Wil Boxem her te benoemen als lid   van  de  commissie.                    

5c Vacatures

 • Voorzitter
 • Vice voorzitter
 • Lid van het bestuur
 • P.R. functionaris
 • Commissielid Open Tuinen
 • Commissielid Plamntenkringen en Plantenruilbeurs
 • Commissieleden cursussen en workshops.

6. Rondvraag en sluiting. 

      

* De benodigde stukken (notulen ALV d.d. 26-03-2019 en financiële stukken) liggen bij de vergadering of  zijn vanaf 2 weken vóór de vergadering op te vragen bij de secretaris tel. 035 5269351 of per E-mail wencvanderheijden@planet.nl en zijn te downloaden op de website.

PRINTVERSIES van de vergaderstukken:

AGENDA jaarvergadering d.d. 17-03-2020

Notulen jaarvergadering d.d. 26-03-2019

Jaarverslag 2019

 

Locatie: Wilhelmina Kerk,  Wilhelminaplantsoen 14, 1404 JB  Bussum

Aanvang: 19.30 uur

Koffie/Thee of drankje wordt u aangeboden. 

na de pauze:


Lezing door René Bos.


De wilde bijen in Nederland hebben het moeilijk. Zij zijn onmisbaar voor flora en fauna.

Maar wat is nu eigenlijk een wilde bij? Hoe leven zij? Waarom hebben ze het moeilijk en wat kunnen wij er aan doen om hen te helpen.

René Bos, vakbekwaam hovenier en wilde bijen specialist,  geeft deze avond antwoord op veel van die vragen. Dit interessante onderwerp kan voor veel tuinliefhebbers hun kijk op de eigen tuin letterlijk veranderen. Wilde bijen voegen namelijk iets toe aan het totaal beeld en zij hebben nu onze tuinen hard nodig.
 

Grote klokjesbij